Jednolity tekst Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie

Opracowany na podstawie uchwały XV/109.99 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31.08.1999 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr I/1/2003 Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żabnie z dnia 04.04.2003 r. i zatwierdzonych uchwałą nr VIII/73/03 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

 

STATUT
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻABNIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 91, poz. 408, z późn. zm/,
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U.Nr 121, poz. 591 z 1994 r. z późn. zm/,
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/106/99 z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
 4. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 5. porozumienia Międzygminnego z dnia 26 lipca 1999 r. przyjętego uchwałą Nr XIV/105/99 Rady Miejskiej w Żabnie.

§ 2

Zakład w Żabnie podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1) Siedziba i obszar działania

§ 3

Siedzibą Zakładu jest miasto Żabno, ul. Piłsudskiego 7.

§ 4

Obszar działania Zakładu, zwanym dalej rejonem prewencyjno-leczniczym stanowi obszar Gminy Żabno i Gminy Wietrzychowice.

2) Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń.

§ 5

Celem Zakładu jest zapewnienie opieki prewencyjno-leczniczej i rehabilitacyjnej dla ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

§ 6

Do zadań zakładu należy w szczególności:

 1. udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności spontanicznej i porad w domu chorego,
 2. wykonywanie badań diagnostycznych,
 3. dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenia potrzeb w zakresie ich zaspakajania,
 4. objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,
 5. przeprowadzanie czynnego poradnictwa (w tym również w zakresie rehabilitacji leczniczej itp.) szczególnie w odniesieniu do populacji:
  - chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,
  - narażonych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska pracy,
  - innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,
 6. prowadzenie konsultacji medycznych oraz pośrednictwa z zakresu lecznictwa specjalistycznego
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej
 8. prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej w miarę posiadanych środków,
 9. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób),
 10. prowadzenie prac związanych ze statystyką medyczną,
 11. prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnej działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej, gospodarczej oraz ekonomiczno-finansowej,
 12. prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higien pracy, ochrony przeciwpożarowej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 13. wykonanie zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz zleconych przez organ założycielski,
 14. do zadań zakładu mogą należeć czasowo (stale) czynności inne, nie wymienione wyżej, wynikające z bieżących potrzeb zdrowotnych lub medyczno-społecznych, a zlecone do wykonania przez organy administracji rządowej lub samorządowej, dotyczące zabezpieczenia medycznego rejonu,
 15. zadania wymienione w § 6 będą wykonywane przez personel medyczny Zakładu posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach.

 

3) Zasady udzielania świadczeń.

§ 7

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 6:

 1. osobom ubezpieczonym lub innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością,
 2. osobom zagranicznym na zasadach objętych w umowach i porozumieniach międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia,
 3. osobom, które zgłaszają się do Zakładu potrzebując udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia – żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń.

§ 8

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą ambulatoryjnie w placówkach zakładu w wydłużonym czasie pracy w zależności od potrzeb oraz poprzez wykonywanie wizyt domowych
 2. Organizacje i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin porządkowy Zakładu.

III. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

1. (skreślony)

§ 8a

 1. 1. Przychodnia Rejonowa w Żabnie
  1. z poradnią internistyczną
  2. z poradnią pediatryczną,
  3. z ośrodkiem rehabilitacji
  4. z poradniami specjalistycznymi:
   •  ginekologiczno-położniczą,
   •  laryngologiczną
   •  neurologiczną,
   •  okulistyczną,
   •  urologiczną,
   •  rehabilitacyjną,
   •  medycyny pracy.
 2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łęgu Tarnowskim
 3. a) z poradnią lekarza rodzinnego.
 4. 3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedomicach
 5. a) z poradnią lekarza rodzinnego.
 6. 4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Otfinowie
 7. a) z poradnią lekarza rodzinnego.
 8. 5. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wietrzychowicach.
 9. a) z poradnią lekarza rodzinnego,
 10. b) z poradnią ginekologiczno-położniczą
 11. c) z poradnią rehabilitacyjną.
 12. 6. Stanowisko ds. finansowo-księgowych.
 13. 7. Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych.

§ 9

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzenie Zakładem.

§ 10

 1. Kierownika Zakładu powołuje Burmistrz Gminy.
 2. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu.

§ 11

Sprawy sporne, wynikłe między kierownikiem Zakładu a Radą Społeczną Zakładu rozstrzyga Rada Miejska. W rozstrzyganiu takich spraw Przewodniczący Rady Miejskiej może zasięgnąć rady samorządu zawodowego lekarzy (izby lekarskiej), jak również organów administracji rządowej i samorządowej oraz nadzoru specjalistycznego.

§ 12

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

§ 13

1. Rada Społeczna Zakładu powoływana jest przez Radę Miejską.
2. Rada Społeczna liczy 11 członków.
3. Kadencja Rady Społecznej Zakładu trwa cztery lata i jest zbieżna
z kadencją powołującej ją Rady Miejskiej.
4. W przypadku gdy nie zostanie ukonstytuowana w terminie Rada Miejska kadencja Rady Społecznej zostaje przedłużona o okres niezbędny do
powoływania nowej Rady Społecznej.
5. Wybór Rady Społecznej powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż
3 miesiące od daty ukonstytuowania się nowej Rady Miejskiej.

§ 14

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Przewodniczący Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba jako
Przewodniczący Rady Społecznej,
2. Przedstawiciel Wojewody,
3. 15)Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie 9 członków, w tym trzech przedstawicieli Gminy Wietrzychowice

§ 15

Rada Społeczna działa na podstawie własnego regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Miejską, określającego tryb zwoływania posiedzeń oraz sposób podejmowania uchwał.

§ 16

Rada Społeczna:
1/wnioskuje lub opiniuje:
a) zmianę lub rozwiązywanie umowy o korzystanie ze środków publicznych,
b) plan inwestycyjny, rzeczowo-finansowy lub projekt budżetu,
c) zakup lub przyjęcie darowizny nowego sprzętu,
d) roczne sprawozdanie z realizacji planu lub budżetu,
e) w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
f) wniosek o kredyty bankowe lub dotacje,
g) podział nadwyżki finansowej,
h) przyznanie kierownikowi nagród, jeżeli nagrody przewidują przepisy, dotyczące wynagrodzenia pracowników zakładów opieki zdrowotnej,
i) odwołanie kierownika Zakładu,

2/uchwala statut i zmiany w statucie Zakładu,
3/zatwierdza regulamin porządkowy Zakładu określający prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Zakładzie,
4/dokonuje okresowych analiz skarg i wniosków użytkowników zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
5/przedstawia wnioski organowi, który finansuje` określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna występuje.

§ 17

1. Kierownik Zakładu obowiązany jest zapewnić Radzie Społecznej możliwość zaznajomienia się z materiałami dotyczącymi działalności zakładu i przedkładać materiały na posiedzenie Rady Społecznej z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
2. 16)Kierownik Zakładu obowiązany jest zapewnić Radzie Społecznej warunki lokalowe oraz niezbędne środki umożliwiające właściwie jej funkcjonowanie jak również zapewnić jej obsługę kancelaryjno-techniczną

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18

1. ZAKŁAD jest prowadzony w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań Zakładu.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy ustawy o rachunkowości.

§ 19

1. Podstawę działalności finansowej Zakładu stanowią wpływy pochodzące z realizacji kontraktów na wykonanie świadczeń zdrowotnych z dysponentem środków publicznych lub niepublicznych.
2. Gospodarka Zakładu oparta jest o plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Plan finansowy Zakładu zatwierdza kierownik po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

§ 20

Zakład może uzyskać środki finansowe:
1/ z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) organu, który utworzył zakład lub inny organ uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczenie nie przysługuje w ramach ubezpieczenia,
2/ na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3/ z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona pkt 1,
jeżeli statut Zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności,
4/ z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także
pochodzenia zagranicznego oraz po wyrażeniu zgody, przez podmiot,
który Zakład utworzył,
5/ poprzez zaciąganie kredytów bankowych.

§ 21

1.Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:
1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocje zdrowia,
2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3. inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4. zadania zlecone przez organ sprawujący nadzór,
5. cele szczegółowe, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dotację wymienione w ust.1 przyznaje organ, który utworzył
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

§ 22

1. Wartość majątku Zakładu określają:
a) fundusz założycielski,
b) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 23

Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu gmin na cele rozwojowe Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.

§ 24

1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:
1) zyski bilansowe,
2) amortyzację majątku trwałego,
3) dotacje budżetowe,
4) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
5) środki z innych źródeł.
2. Fundusz Zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:
1) straty bilansowe,
2) umorzenie majątku trwałego,
3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.
2. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

§ 25

Samodzielny publiczny ZOZ decyduje sam o podziale zysku.

§ 26

Samodzielny publiczny ZOZ pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy
2. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza rada miejska w okresie 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego
3. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania nadzoru określają: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz odrębne przepisy

§ 28

Obowiązki i uprawnienia pracowników określają zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień opracowane przez Kierownika Zakładu.

§ 29

Zmiana Statutu następuje w drodze Uchwały Rady Społecznej zatwierdzonej przez Radę Miejską.

§ 30

Skrócona nazwa zakładu brzmi: SG ZOZ w Żabnie

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Zakładu w Sądzie Rejestrowym.