Dotyczy bezpłatnych szczepień p/grypie oraz p/covid 19

 

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Można je wykonać we wszystkich placówkach SG ZOZ Żabno.

 

Zapraszamy także na szczepienie p/covid 19, z którego  mogą skorzystać:

 • wszystkie osoby które ukończyły 12 rok życia i nie były dotychczas szczepione,
 • oraz wszystkie osoby które przyjęły dawki szczepienia podstawowego i minęło 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, w tym dla osób powyżej 50 roku życia  5 miesięcy.

REJESTRACJA CHORYCH TYLKO TELEFONICZNIE

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU ZE ZNACZNYM PRZYROSTEM INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, OBEJMUJĄCYCH COVID 19, GRYPĘ, PARAGRYPĘ ORAZ WYWOŁANE WIRUSAMI RSV PROSI SIĘ O DOKONYWANIE REJESTRACJI CHORYCH TELEFONICZNIE.

POZWOLI TO UNIKNĄĆ KONTAKTU  BEZPOŚREDNIEGO CHOREGO INFEKCYJNEGO Z CHORYM NIEINFEKCYJNYM  ORAZ PACJENTEM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO SZCZEPIENIA.

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU KAŻDY CHORY Z OBJAWAMI INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH, OBJAWAMI OGÓLNYMI W POSTACI GORĄCZKI, OSŁABIENIA, BÓLI MIĘŚNIOWYCH  A TAKŻE Z OBJAWAMI ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO / BIEGUNKA, WYMIOTY / Z TOWARZYSZĄCYMI OBJAWAMI OGÓLNYMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ POWINIEN ZOSTAĆ SKIEROWANY NA DIAGNOSTYKĘ W KIERUNKU COVID 19.

POSTĘPOWANIE POWYŻSZE DOTYCZY CHORYCH NIESZCZEPIONYCH, SZCZEPIONYCH – NIEZALEŻNIE OD RODZAJU SZCZEPIONKI, ILOŚCI DAWEK I CZASU JAKI UPŁYNĄŁ OD JEJ PRZYJĘCIA ORAZ OZDROWIEŃCÓW. UZASADNIENIEM TAKIEGO POSTĘPOWANIA JEST BRAK MOŻLIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH CHORÓB NA PODSTAWIE ZGŁASZANYCH OBJAWÓW KLINICZNYCH I BADANIA CHOREGO.

RÓWNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH DEZYNFEKCJI, NOSZENIA MASECZEK  W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU NIE MNIEJ NIŻ 1,5 METRA.

OSOBY ZDROWE, KTÓRE DO TEJ PORY NIE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA SZCZEPIENIE P/COVID 19 ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY PROFILAKTYKI.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIE P/GRYPIE

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. W dniu zgłoszenia do lekarza pacjent zostanie zakwalifikowany i poddany szczepieniu.

Wszystkie zamawiane szczepionki są równoważne wobec siebie, co oznacza że wywierają takie samo działanie, mają taką samą skuteczność i bezpieczeństwo.

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 obejmują:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA SZCZEPIENIE P/COVID 19, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SKORZYSTALI Z TEJ FORMY PROFILAKTYKI

Równocześnie informujemy o możliwości przyjęcia 3 dawki p/covid 19 przez osoby powyżej 50 roku życia. Warunkiem przystąpienia do szczepienia jest odstęp 6 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki szczepionek dwudawkowych  produkowanych przez firmy Pfizer, Moderna, Astra Zeneca.

Ten sam warunek dotyczy pacjentów którzy przyjęli 1 dawkę szczepionki firmy Johnson&Johnson.

Wszyscy chętni otrzymają szczepionkę firmy Pfizer, niezależnie od tego czym byli szczepieni wcześniej.

Zarówno dla osób chcących przyjąć  pierwszą dawkę szczepienia jak i dla tych którzy chcą przyjąć dawkę przypominającą / trzecią dawkę / konieczna jest e- rejestracja, dostępna w Żabnie, Niedomicach oraz Wietrzychowicach. Obowiązują te same zasady rejestracji jak dotychczas.

 

Apel dotyczący szczepienia p/ covid 19

 

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Żabno z apelem o skorzystanie ze szczepienia p/covid 19, Jest to jedyna możliwość zabezpieczenia siebie i najbliższych przed ciężkim zachorowaniem na covid 19 oraz przed zgonem. Struktura zgonów z powodu covid pokazuje że ponad 99% to chorzy nieszczepieni.

Dotychczasowe badania potwierdzają skuteczność u bardzo wysokiego odsetka osób zaszczepionych. Jeżeli dochodzi do zachorowania to ma ono łagodny przebieg i nie prowadzi do ciężkich powikłań.

 

W dwóch falach zachorowań w 2020 roku zgony występowały głównie u seniorów, którzy nie byli poddani szczepieniu z uwagi na brak w tym czasie takiej możliwości. W trakcie ostatniej wiosennej fali dominowały zgony osób poniżej 60 roku życia, które czekały w kolejce na przewidziany dla nich termin szczepienia. Redukcja zachorowań i zgonów wśród seniorów, którzy korzystali ze szczepień stanowi dowód na ich skuteczność. Dotyczy to głównie pacjentów z wielochorobowością. To właśnie oni odnoszą najwięcej korzyści ze szczepienia. Teraz sytuacja jest komfortowa bo szczepionki czekają na chętnych.

Nie czekajmy bezczynnie na kolejną falę pandemii, zabezpieczmy się przed nią, wykażmy zrozumienie oraz dobrą wolę i przyczyńmy się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy.

Wysoki odsetek wyszczepienia daje populacji odporność zbiorową i pozwala uniknąć dokuczliwych restrykcji. Osoby zaszczepione zapewne nie zostaną nimi objęte, będą mogły w miarę normalnie funkcjonować.

Mniej zachorowań infekcyjnych poprawia dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów z innymi chorobami, w tym onkologicznymi i wymagającymi planowych operacji. Szczepienia przyczynią się zatem do lepszej kondycji wszystkich obszarów ochrony zdrowia.

Obawy przed szczepieniem ma zapewne spora część populacji, ale tak naprawdę odsetek osób z objawami niepożądanymi jest niewielki. Korzyści ze szczepienia są olbrzymie bo chronią nasze życie.

Liczymy na zdecydowanie większe zainteresowanie i pozytywną decyzję u osób poniżej 40 roku życia, gdyż jest to grupa z niskim odsetkiem zaszczepionych.

Z poważaniem
Kierownictwo i personel SG ZOZ Żabno

 

Podstawowe informacje dotyczące programu „Profilaktyka 40 plus”

 1. Program dotyczy osób od 40 roku życia
 2. Od 1 lipca po wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Następnie pacjenci mogą zapisać się na badania w placówce, która realizuje program. Na dzień dzisiejszy trwa proces zgłaszania się podmiotów realizujących e skierowania. Zakłada się brak rejonizacji podobnie jak przy szczepieniach p/covid 19.
 3. Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej.
 4. „Profilaktyka 40 plus” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
 5. PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH BĘDZIE DOBIERANY INDYWIDUALNIE, STOSOWNIE DO OBCIĄŻENIA CZYNNIKAMI RYZYKA WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH, CUKRZYCY ORAZ RAKA JELITA GRUBEGO.
  POZ NIE WYSTAWIA SKIEROWAŃ NA BADANIA.
 6. Pakiet badań dla kobiet zawiera: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale.
 7. Pakiet dla mężczyzn zawiera: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale oraz PSA (badanie w kierunku raka prostaty).
 8. Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
 9. Program „Profilaktyka 40 plus” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

DOTYCZY SZCZEPIEŃ P/COVID 19

Zachęcamy do zapisywania się na szczepienie p/covid 19. Na dzień dzisiejszy szczepienie może przyjąć każda osoba która ukończyła 12 rok życia.

Prosimy o zachowanie rozsądku i nie lekceważenie znaczenia covid 19.

Szczepienia są jedynym, potwierdzonym licznymi badaniami skutecznym atrybutem walki z tą groźną chorobą. Korzyści ze stosowania szczepienia zdecydowanie przewyższają  ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów poszczepiennych.

Pojawiające się kolejne mutacje cechują się coraz większą zaraźliwością, co oznacza że chora osoba w następstwie kilkunastosekundowego kontaktu może zakazić 6-8 osób.

Dominujący obecnie wirus delta może swobodnie szerzyć się z uwagi na niski stopień wyszczepienia polskiej populacji, który szacuje się na około 50-55%, a naszej lokalnej populacji na poziomie 25-30 %. Aby uzyskać odporność populacyjną w stosunku do wariantu delta należy zaszczepić około 90% populacji  a nie 70% jak dla wcześniejszych wariantów .

Nie odwlekajmy decyzji o szczepieniu na okres po wakacjach, kierując się obecnymi wskaźnikami dotyczącymi zachorowań i zgonów. Nie łudźmy się że słoneczna pogoda pokona koronawirusa.

Zgodnie z przewidywaniami epidemiologów należy spodziewać się kolejnej fali pandemii z końcem wakacji. Jej skala zależy od rozsądku i odpowiedzialności nas wszystkich, dlatego zadbajmy o zdrowie naszej populacji i zaszczepmy się w jak największej ilości, szanując zdanie osób odmawiających szczepienia z przyczyn merytorycznych.

Nie dopuśćmy do ponownych problemów w funkcjonowaniu placówek służby zdrowia, pamiętając że szczepienie chroni nas przez ciężkim  covid 19, wymagającym podłączenia do respiratora i co najważniejsze przed zgonem.

 

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

 NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu ( TPK)

 Dzwoniąc pod  bezpłatny numer TPK:  800-137-200
 Pacjenci otrzymają  niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych,
w godzinach od 8:00 do 18:00
w weekendy oraz święta

w ramach Opieki Całodobowej.

W ramach TPK uzyskasz:

•    poradę medyczną
•    e- receptę
•    e- skierowanie
•    e- zwolnienie

Więcej na https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/tpk-twoja-pomoc-...

Obowiązujący kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19

SZCZEPIENIE P/COVID 19

 

Zapraszamy kolejne grupy wiekowe do rejestracji na szczepienie p/covid 19:

 • Od 22 03 2021 początek rejestracji roczników 1955 i 1956
 • Od 23 03 2021 start rejestracji roczników 1957 – 1961

Z przyjemnością informujemy że do 18 03 2021 podaliśmy łącznie 1538 dawek szczepionki, w tym 907 osób otrzymało 1 dawkę a 631 osób 2 dawkę. Wykorzystano wszystkie dostarczone dawki, a dodatkowo aby nie stracić terminów w związku z niezgłoszeniem się lub brakiem kwalifikacji pacjentów na szczepienie 2 dawką pozyskano dodatkowe 8 dawek.

Zachęcamy wszystkie osoby do skorzystania ze szczepienia. Jest ono w tej chwili najważniejszą formą profilaktyki, dającą ochronę przed zachorowaniem na najcięższe postaci covid 19, które często kończą się zgonem. Szczepienia populacyjne umożliwią także stopniowy powrót do długo oczekiwanej normalności.

Dowodem na skuteczność szczepienia p/covid 19 jest malejący odsetek osób najstarszych w grupie chorych wymagających hospitalizacji. Osoby zaszczepione posiadają kilkunastokrotnie wyższe wartości przeciwciał chroniących przed zachorowaniem w stosunku do osób, które przebyły covid 19.

W chwili obecnej dominują zachorowania wywołane przez wariant brytyjski wirusa SARS-Cov-2, charakteryzującego się łatwym rozprzestrzenianiem i olbrzymią zjadliwością, co przekłada się na bardzo duże obłożenie łóżek szpitalnych. Znaczna ilość osób hospitalizowanych wymaga podłączenia do respiratora.

Szczególnie apelujemy do osób młodych o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń z uwagi na niekorzystne dla nich aktualne statystyki, dotyczące osób hospitalizowanych, będących w ciężkim stanie. Poza tym z uwagi na mobilność jest to największa grupa przyczyniająca się do transmisji wirusa.

SZCZEPIENIE P/ COVID 19

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI
DOTYCZĄCYMI SZCZEPIENIA P/COVID 19

HARMONOGRAM REJESTRACJI ORAZ SZCZEPIEŃ OD 10.03.2021  

GRUPA

DATA REJESTRACJI

DATA SZCZEPIENIA

I B -  po przeszczepach, pacjenci z chorobami nowotworowymi oraz mechanicznie wentylowani

10.03.2021 
ŚRODA / ROZPOCZĘCIE/

22.03 – 28.03.2021

ROCZNIK 1952

11.03 - 13.03 
CZWARTEK – SOBOTA

Od 22.03.2021

ROCZNIK 1952 – 1954

18.03 - 20.03 
CZWARTEK – SOBOTA

Po 22.03.2021

ROCZNIK 1952 – 1956

22.03 - 24.03 
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA

Po 22.03.2021

GRUPA 70+

25.03 - 27.03  
CZWARTEK – SOBOTA

Po 22.03.2021

* DATY SZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 1953 - 1956 BĘDĄ PODAWANE PO ICH UZYSKANIU Z MINISTERSTWA ZDROWIA

 

SCHEMATY SZCZEPIEŃ P/COVID 19 NA PODSTAWIE KOMUNIKATU MINISTRA ZDROWIA Z 06.03.2021 r.

1. PFIZER I MODERNA II DAWKA DO 42 DNI / 6 TYGODNI PO I DAWCE

2. ASTRAZENECA II DAWKA DO 84 DNI / 12 TYGODNI PO I DAWCE

3. PACJENT PO PRZEBYTYM COVID 19  I DAWKA DO 180 DNI / 6 MIESIĘCY OD DODATNIEGO TESTU NIEZALEŻNIE OD CIĘŻKOŚCI PRZEBIEGU CHOROBY

 

ZMIANY DOTYCZĄ PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA I DAWKĘ OD 08 03 2021 !!!

INFORMUJEMY, ŻE JEDYNIE OSOBY Z GRUPY 70+ ORAZ IB MAJĄ ZAGWARANTOWANE SZCZEPIENIE PREPARATAMI FIRM PFIZER I MODERNA

ZGODNIE Z  DECYZJĄ MINISTERSTWA ZDROWIA Z DNIA 05 03 2021 OSOBY 69 LAT I MŁODSZE BĘDĄ SZCZEPIONE PREPARATEM FIRMY ASTRAZENECA

 

SZCZEPIENIE P/COVID 19

 

 • W związku z uruchomieniem rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 dla kolejnych grup wiekowych prosimy o dokonywanie zapisów w formie telefonicznej.
  W Punkcie szczepień w Żabnie dedykujemy kolejny numer telefonu (tylko do rejestracji na szczepienie) -14 645 47 10 wew.27
  Pozostałe numery telefonów we wszystkich punktach szczepień są nadal aktualne.
 
 • W czwartek 11.03.2021r rejestracja będzie dostępna od godziny 6.00.
 
 • Prosimy o przygotowanie numeru Pesel i numeru telefonu co ułatwi przebieg rejestracji.
 

SZCZEPIENIE P/ COVID 19

Ważne dla rejestrujących się telefonicznie na SZCZEPIENIE P/ COVID 19 !!!

W związku z bliskim terminem uruchomienia rejestracji grupy wiekowej 60+ prosi się o przygotowanie następujących danych:

 • Nazwisko i Imię
 • Numer Pesel
 • Numer telefonu

Usprawni to przebieg rejestracji.

Na dzień dzisiejszy brak dokładnej daty rozpoczęcia rejestracji oraz ilości przydzielonej szczepionki.

Niezwłocznie po uzyskaniu powyższych informacji przekażemy je do wiadomości.

 

SZCZEPIENIE P/ COVID 19

 

PORADNIK DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA SZCZEPIENIE P/ COVID 19

1. Zjedz śniadanie lub inny posiłek

2. Zażyj leki

3. Załóż na siebie ubranie które nie utrudni rozbierania się

4. Zabierz dokument tożsamości, dokumentację medyczną (jeżeli szczepienie odbywa się w innym miejscu niż Twoje leczenie) oraz maseczkę na usta i nos

5. Pamiętaj o zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m oraz o dezynfekcji rąk na terenie punktu szczepień

6. Jeżeli możesz to wypełnij w domu kwestionariusz. Można go ściągnąć z internetu lub odebrać z punktu szczepień. Są także dostępne w POZ -ach nie uczestniczących w szczepieniu

7. Po wejściu do budynku, w którym mieści się punkt szczepień przejmie Cię personel placówki

8. Poproś o pomoc jeżeli masz jakiekolwiek niejasności i potrzeby

9. Stosuj się do poleceń personelu

10. Po wypełnieniu kwestionariusza udasz się do gabinetu lekarskiego na kwalifikację

11. Po uzyskaniu zgody lekarza na szczepienie przejdziesz do gabinetu, w którym zostaniesz zaszczepiony. Otrzymasz pisemną informację o wykonanym szczepieniu oraz o terminie drugiego szczepienia

12. Po 15 minutach obserwacji na poczekalni i braku niepokojących objawów możesz udać się do domu

13. Przekaż rodzinie i znajomym informacje dotyczące przebiegu szczepienia

14. Jeżeli w dniu planowanego szczepienia wystąpiły objawy ostrej infekcji z gorączką lub inne ostro manifestujące się objawy skontaktuj się z punktem szczepień żeby w razie odroczenia szczepienia zaprosić osobę rezerwową z listy zarejestrowanych w innym terminie.

Strony